Seu electrònica MOLLERUSSA.

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Protecció de dades

Informació de la seu electrònica

Protecció de dades

Per poder accedir a alguns dels serveis i tràmits de la Seu Electrònica, els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per la prestació del servei i/o tràmit sol·licitat, així com per a la gestió, administració, prestació, ampliació, millora i informació dels serveis.

Aquestes dades s'incorporaran als corresponents fitxer informatitzats de l'Ajuntament de Mollerussa que seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per l'article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, i altres disposicions d'aplicació.

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió, en el seu cas, previ consentiment de l'interessat i d'acord amb el previst en l'esmentat Reglament General de Protecció de Dades.

Les persones usuàries podran exercir el dret d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició reconeguts per la normativa de protecció de dades, adreçant-se per escrit a: Ajuntament de Mollerussa, pl. Ajuntament, 2, 25230 de Mollerussa, o bé per correu electrònic a dpd@mollerussa.cat

Més informació:


Dades de contacte

Ajuntament de Mollerussa
Plaça de l'Ajuntament, 2
Telèfon: 973600713
Municipi: Mollerussa

| © 2024 AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per eAtiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas